Algemene voorwaarden

Reglement Smaak Karavaan 2018

Art.1:
Opdrachtgever verleent aan keuken/standhouder het recht tijdens Smaak Karavaan, dat plaatsvindt op 14, 15 en 16 september 2017 in de Spoorzone te Tilburg, voedselproducten aan het publiek aan te bieden. Het assortiment dient van te voren besproken te worden.

Art.2:
Voor het in art.1 genoemde recht is volgende deal afgesproken;

●  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanvoer van stroom (een gedeelte van de kosten wordt doorberekend aan keuken/standhouder). Elke dag staan er professionals continu klaar om de stroomvoorziening intact te houden mochten er zich incidenten voordoen.

●  Het is de uitbater niet toegestaan (alcoholische en non alcoholische) dranken te verkopen, tenzij dit anders is overeengekomen en per email bevestigd door de organisatie.

Art.3:
Keuken/standhouder verplicht zich om;

●  Tijdig, maar in ieder geval voorafgaand aan het festival, zijn factuur voor deelname te voldoen

●  Duidelijke assortimentsborden/signing te gebruiken

●  Vooraf assortiment en prijsstelling aan organisatie door te geven

●  Niet af te wijken van opgegeven prijzen en producten zonder overleg

●  Afval, in afvalzakken, in de daarvoor bestemde containers te deponeren

●  Omgeving en stand schoon te houden en schoon op te leveren

●  Zich te houden aan de openingstijden van het evenement

●  Zelf zorg te dragen voor een goedgekeurde brandblusser

Smaak Karavaan verplicht zich:

●  100% in te zetten voor de promotie van het festival (posters buitenverspreiding /

posters binnenverspreiding / verspreiding flyers / internet / Facebook / etc.)

●  Tot het verzorgen van de muzikale programmering wat ertoe leidt dat bezoekers

langer blijven hangen (en meer besteden)

●  Tot het schoonhouden van het terrein

●  Tot het op zich nemen van de afvalverwerking

●  Tot het verzorgen van EHBO

●  Tot het verzorgen van beveiliging (ook tijdens de nacht)

Art.4:
Cateraar is zelf verantwoordelijk voor levering aan het publiek, met eigen personeel en eigen materiaal.

Art.5:
Cateraar dient op de hoogte te zijn van wettelijke eisen conform Arbowet en Risico Inventarisatie en Evaluatie. Indien van toepassing dient cateraar een Risicoinventarisatie in bezit te hebben. Cateraar is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk indien daartoe bevoegde instanties controles uitvoeren.

Art6.:
Cateraar dient op de hoogte te zijn en te voldoen aan wettelijke eisen, voorschriften en vergunningen van plaatselijke brandweer. (TIP: denk aan een gekeurde brandblusser)

Cateraar dient overeenkomstig te handelen ten aanzien van inrichting, personeel, productie en levering van producten. Cateraar is hier zelf verantwoordelijk voor.

Art.7:
Cateraar dient overeenkomstig de van toepassing zijnde HACCP normen te handelen. Deze codes hebben zowel betrekking op de opslag, vervoer, productie van producten als wel de inrichting van waaruit geproduceerd en geleverd wordt.

Art.8:
Cateraar verplicht zich om mee te werken aan controles van bevoegde instanties, zoals Brandweer, Arbeidsinspectie, Keuringsdienst van Waren en anderen. Ook de organisatie houdt zich het recht voor om controles uit te voeren. De cateraar vrijwaart de organisatie voor de aanspraken van derden. Bij overtreding van de van toepassing zijnde regels en normen, welke de cateraar geacht wordt te kennen, is de cateraar volledig aansprakelijk voor de gevolgen van niet naleving, waaronder inbegrepen de gevolgen van eventuele geboden van de autoriteiten om de levering te staken.

Art.9:
Cateraar dient alle aanwijzingen van de organisatie die betrekking hebben op het verloop van het festival onmiddellijk op te volgen. Alle afspraken over aankomst en vertrek, assortiment, prijsstelling vormen een onderdeel van deze overeenkomst.

Art.10:
Indien het evenement, om welke reden dan ook, niet doorgaat, kan de cateraar jegens de organisatie geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten. Ook kan de cateraar op geen enkele wijze aanspraak maken op een schadevergoeding ten gevolge van tegenvallende bezoekersaantallen, uitval
van stroom en of watervoorziening en of schade als gevolg van calamiteiten en rampen.

Art.11:
Locatie op het terrein waar cateraar zijn/haar producten aanbiedt wordt van tevoren middels schetsmatige tekeningen bepaald. Afwijkingen hiervan zijn niet mogelijk zonder toestemming van de organisatie.

Art. 12:
Het is uiteraard toegestaan om voor eigen gebruik eigen eten en drinken mee te nemen.

Art. 13:
Op het terrein staan voldoende afvalcontainers waar klein afval in gedeponeerd kan worden. Heb je zelf een volle vuilniszak? Dan kun je deze kwijt bij het afvalpunt. Graag aan het einde van de dag je eigen terrein netjes opruimen; samen houden we het festival schoon.

Art. 14:
Indien cateraar de standplaats wenst te annuleren en het evenement dus
niet wenst bij te wonen, zal de organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld door de cateraar. Mocht de cateraar annuleren binnen 60 tot 40 dagen voor het evenement, zal cateraar, naast de factuur voor standplaats/stroom/water/afval een bedrag van €250,- exclusief 21%
btw aan organisatie dienen te vergoeden. Bij annuleren binnen 40 tot 20 dagen

voor het evenement geldt, naast de factuur voor standplaats/stroom/water/afval een vergoeding van €500,- exclusief 21% btw. Bij
annuleren binnen 20 dagen voor het evenement geldt, naast de factuur voor standplaats/stroom/water/afval een vergoeding van

€750,- exclusief 21% btw. Organisatie is gerechtigd dit bedrag te factureren onmiddellijk na ontvangst van het bericht van annulering van huurder.

Art. 15:
In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de organisatie.